آیا پادشاهی منوچهر صد و بیست سال بود؟ (بحثی درباره‌ی سال‌های زندگانی و پادشاهی منوچهر بر اساس روایات پهلوی، تاریخی و طومارهای نقّالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

در نسخه‌های شاهنامه سرنویس‌هایی آمده است که در آن‌ها آغاز پادشاهی و یا عنوان رویدادی بیان می‌شود. در آغاز پادشاهی منوچهر عبارت «پادشاهی منوچهر صد و بیست سال بود» آمده و در گفتار «اندر اندرز کردن منوچهر نوذر را»، مرگ منوچهر در صد و بیست سالگی روی داده است. بر این اساس این پرسش به ذهن می‌رسد که آیا مدّت پادشاهی منوچهر صد و بیست سال بوده یا او صد و بیست سال عمر کرده است؟ زیرا اگر عمر او صد و بیست سال باشد طبعاً سال-های شهریاری وی باید کمتر از این زمان بوده باشد. در برخی متون تاریخی و طومارهای نقّالی روایت‌هایی ذکر شده که زندگانی منوچهر را بیش از صد و بیست سال بیان کرده‌اند. در بسیاری از منابع تاریخی، موسی (ع) معاصر منوچهر پیشدادی است و در تورات و بسیاری از متون تاریخی، طول عمر موسی (ع) صد و بیست سال ذکر شده، که احتمالاً در اثر آمیختگی روایت‌های منوچهر با روایات موسی (ع) این دوران زندگانی به منوچهر منسوب شده است. در روایات اساطیری-حماسی نمونه‌هایی از انتقال برخی ویژگی‌ها و کردارها از یک شخصیت به شخصیت دیگر دیده می‌شود که باعث شکل‌گیری این فرضیه می‌شود که با توجه به همزمانی موسی و منوچهر احتمالاً برخی از ویژگی‌های آن‌ها به یکدیگر منتقل شده که مهم-ترین آن‌ها نسبت دادن طول عمر موسی به منوچهر است. از این رو در این پژوهش سعی شده با بررسی منابع رسمی و نقّالی برای اثبات یا رد فرضیه‌ی مذکور و همچنین مشخص نمودن سال‌های زندگانی منوچهر پاسخ‌هایی عرضه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Was Manouchehr's kingdom a hundred and twenty years old? (Discussion of Manouchehr's years of life and kingdom based on Pahlavi narratives, historical accounts and scrolls)

نویسندگان [English]

  • mohammad shiroei
  • abdolnaser nazaryani
urmia university
چکیده [English]

Copies of the Shahnameh contain titles that describe the beginning of the kingdom or the title of the event. At the beginning of Manouchehr's kingdom, the phrase "Manouchehr's kingdom was one hundred and twenty years old" has come to pass in Manouchehr's speech, "Manouchehr's death has occurred at the age of twenty-two." The question therefore arises as to whether Manouchehr's kingdom was one hundred and twenty years old or was he one hundred and twenty years old? For if his life were one hundred and twenty years, naturally his years of reign must have been less than this time. Some historical texts and narrative scrolls cite narratives that have described Manouchehr's life for more than one hundred and twenty years. In many historical sources, Musa (as) is a contemporary of Manoochehr Pishdadi, and in the Torah and many historical texts, Musa (as) is mentioned for a hundred and twenty years, probably due to the mixing of Manoochehr narratives with the narrations of Musa (as). ) This life is attributed to Manouchehr. In mythological-epic narratives, there are examples of the transfer of certain traits and deeds from one character to another, forming the hypothesis that, given the coincidence of Moses and Manouchehr, some features may They have been transferred to each other, the most important of which is to attribute Musa's lifetime to Manouchehr. Therefore, this study attempts to provide answers by examining official and cited sources to prove or disprove this hypothesis as well as identifying Manouchehr's life years

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manouchehr
  • Musa
  • Life / Kingdom
  • Shahnameh