ورا نام بانوگشسب گَو است (معرّفی داستانی منظوم از ازدواج بانوگشسپ با گیو گودرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان

چکیده

چکیده
بانوگشسب، دختر رستم و همسر گیو، معروف‌ترین پهلوان بانوی ادب حماسی ایران است. در شاه‌نامه از این قهرمان نامی برده نمی‌شود امّا در چند متن پهلوانی پس از آن، بارها از پهلوانی‌های او یاد می‌شود و در روایات عامیانه نیز، داستان‌های بسیاری دربارۀ پیروزی‌ها و یا ناکامی‌ها او آمده است. یکی از حوادث مهم زندگی بانوگشسب، داستان ازدواج او با گیو پسر گودرز است که از این پیوند، بیژن به دنیا می‌آید. از ازدواج این دو قهرمان، سه روایت منظوم به دست ما رسیده است: نخست، روایت کوتاهی که به برخی دستنویس‌های شاه‌نامه از قرن هشتم به بعد افزوده شده است. دوم، روایت معروفی که در بخش چهارم منظومۀ بانوگشسب‌نامه آمده است. سوم، روایت کمتر شناخته شده‌ای که در یکی از دستنویس‌های شاه‌نامه کتابت شده و تاکنون مورد توجّه پژوهشگران قرار نگرفته است. در این مقاله پس از بررسی این سه روایت منظوم، متن پیرایش شدۀ روایت سوم را می‌آوریم سپس به تحلیل روایت اخیر خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Her name is hero Banoogoshasb

نویسنده [English]

  • Reza Ghafouri
Narjes Uiversity
چکیده [English]

Abstract
Banoogoshasb, daughter of Rustam and wife of Giv, is the most famous hero lady of Iranian epic poetry. In Shahname, this hero was not referred, but in several later texts, she has been repeatedly recalled for her heroic actions, and in folk narratives, there are many stories about her victories or failures. One of the major events in Banoogoshasb's life is the story of her marriage to Giv, the son of Goodarz, and the result of this marriage was Bijan. There are three versified narration about the marriage of the two heros: first, a brief narrative that has been added to some manuscripts of Shahname since the eighth century onwards. Second, the well-known narrative that has been appeared in the fourth part of the Banoogoshasbname poem. Third, the less well-known narrative, written in one of the manuscripts of Shahname, which has so far been less regarded. In this paper, we will first examine these three versified narratives and bring the edited text of the third narrative, then we will analyze the recent one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banoogoshasb
  • Banoogoshasbname
  • Shahname
  • hero lady