تحلیل کاربستِ عناصرِ ادبیات عامه در شعر احمد شاملو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22099/jba.2020.35021.3545

چکیده

چکیده
در این مقاله عناصری از ادبیات عامه که در شعر شاملو بسامد بیشتری داشتهاند بررسی شده است. عناصری از قبیل زبان محاوره یا شکسته، واژگان و اصطلاحات ادب عامه، اسم صوت ها، باورها و افسانهها، ضربالمثلها، ترانهها و حتی شخصیتهای نامور در ادبیات عامه. دقیقهها و ظرایف چگونگی کار بست این عناصر بررسی و تحلیل شده است و در پایانِ هر عنوان، دلایل استفادة شاعر از آن‌ها به بیان آمده است. همچنین علاوه بر مقدمه و بیان پیشینه، نسبت و رابطة احمد شاملو با ادبیات عامه به عنوان مدخل ضروری برای ورود به بحث اصلی بازنموده شده است. این مقاله ثابت کرده است که رویکرد شاملو به عناصر ادبیات عامه و کاربست آن‌ها در شعرش، پیامد یک تحول اندیشگانی است و زبانگرایی که در شعر شاملو ویژگی مؤکدی است سبب شده تا وی بیشتر از دادههای لفظی ادب عامه سود ببرد تا عناصر معنوی آن. همچنین تبیین شده است که رویکرد شاملو به ادب عامه، اگر چه به سفارش اجتماع و نیاز جامعه صورت گرفته، هرگز سطح شعر او را به اثری بازاری یا عامه پسند تنزل نداده است.

واژههای کلیدی: احمد شاملو، ادبیات عامه، زبان محاوره، فولکلور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of public literature elements in Ahmad Shamloo’s poetry

چکیده [English]

The application of public literature elements in Ahmad Shamloo’s poetry
Abstract
In this article, the public literary elements with higher frequencies in Ahmad Shamloo’s poems are investigated. These elements are colloquial language, public terms ad vocabularies, Onomatopoeic Words, beliefs and legends, idioms, lyrics and even the famous characters in public literature and their application delicacy which are investigated in term of their application and at the end of each section, the reasons why these elements were used by poet would be explained. In addition to introduction and review of background, the Shamloo’s role and relationship with public literature would be reflected as the starting point of the investigating the main goals. This paper proved that Shamloo’s approach to public literary elements and their application in his poems is the result of a mentality evolution and linguistics which is a highlighted feature of Shamloo’s poetry led to the fact that he used more public literary terms more than the spiritual elements. In addition, it would be explained that Shamloo’s approach to public literature, however, is based on the society’s needs and conditions, have never been reducing the quality of his poetry to a low quality or general work.
Keywords: Ahmad Shamloo, public literature, colloquial language, folklore

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ahmad Shamloo
  • public literature
  • colloquial language
  • folklore