پیشنهادهایی برای ضبطِ برخی واژگان و ترکیبات در حدیقه‌الحقیقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

10.22099/jba.2020.35589.3598

چکیده

حدیقه‌الحقیقه را می‌توان از دیرین‌ترین متون ادب فارسی به‌شمار آورد که به‌دلیل همین قدمت، واژگان، اصطلاحات، و ترکیبات کهن و مهجوری در آن به‌کار رفته، که برخی از آنها حتی در فرهنگ‌های لغت هم ثبت نشده‌است. افزون بر این، به‌دلیل اشتباه کاتبان و مصححان، بدخوانی‌هایی در متن‌های کتابت‌شده یا مصحَح راه‌ یافته‌است که شکلِ کتابتیِ پاره‌ای از واژگان و ترکیبات آن را دگرگون کرده و آنها را از اصالت خویش دور ساخته‌است. ضرورتِ این پژوهش در آن است که واژگان و عبارت‌های به‌کاررفته در حدیقه، جزو میراث ارزشمندِ زبان و ادبیات فارسی محسوب می‌شود و پیش‌رفتنِ زبان و ادبیات، فاصلة اهل زبان را با آنها بیشتر خواهد کرد و ممکن است کشفِ صورتِ صحیح آنها با دشواریِ بیشتری روبه‌رو گردد. شیوة انجام کار به‌صورتِ توصیفی ـ تحلیلی، و ابزارِ جمع‌آوری اطلاعات، منابع کتابخانه‌ای‌است که در آن، از دستاورد پژوهش‌های دیگرْ محققانِ این حوزه بهره برده شده‌است. عمده‌ترین دستاوردِ این پژوهش، پیشنهادهایی برای ضبط برخی واژگان و ترکیبات در این منظومه است که مشکلِ مفهومیِ پاره‌ای از ابیات را برطرف خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suggestions for writing some vocabulary and combinations in the Hadiqat al Haqiqa

چکیده [English]

Hadiqat al Haqiqa is one of the earliest texts in Persian literature that has been used because of this ancient word, terminology, and obscene combinations that Some of which are not even recorded in dictionaries. In addition, due to the mistake of the scribes and correctionists, malfunctions have been found in the scripted or edited texts which has transformed the literary form of some of its vocabulary and combinations and it has taken them away from their originality. It is the necessity of this study that the words and phrases used in this book constitute a valuable legacy of Persian language and literature And the advancement of language and literature will increase the distance between the language and the advancement of language and literature will increase the distance between the language people and it may be more difficult to discover their true face. The way it is done is descriptive-analytical, and the data collection tool is library resources which has benefited from the achievements of other researchers in this field. The main achievement of this research is suggestions for writing some vocabulary and combinations in this poem that will solve the conceptual problem of some of the verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sana'i Ghaznavi
  • Hadiqat al Haqiqa
  • words and combinations of Hadiqat al Haqiqa
  • Corrections of the Hadiqat al Haqiqa