«کارکرد نحو روایی (مدل کنشگران) و پیرنگ در منظومهی ویس و رامین»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

10.22099/jba.2020.35333.3567

چکیده

گذر از سلیقه در توصیف و ارزیابی کیفیت اثر ادبی و بهکارگیری نقد ادبی در جایگاه مرجعی علمی برای ارزشگذاری آثار، مطلوبی است که همواره بسیاری از نظریهپردازان و منتقدان ادبی در پی آن هستند. روایتشناسی با تحلیل نظام حاکم بر روایتها و کشف ارتباط میان عناصر سازندهی روایت، در این راستا میکوشد. در این نوشتار کوشش شده است، ساختار روایی داستان «ویس و رامین» در جایگاه یکی از برجستهترین منظومههای غنایی مورد بررسی قرار گیرد و نحو روایی و در پی آن پیرنگی که مدل کنشگران بر بستر آن قرار میگیرد، تحلیل شود. پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی و منابع به کار رفته در آن اسنادی-کتابخانهای است. دستاوردهای پژوهش گویای این است که جایگاه والای این منظومه در ادبیات روایی به دلیل کارکرد درست عناصر در قوانین روایت شناسی است. طرح داستان از ساختار و انسجام روایی برخوردار و دارای چهار نحو روایی است که همگی در خدمت روایت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The function of narrative syntax (model of actors) and plot in wiss and Ramin's verse"

نویسندگان [English]

  • Anita Kkhaleghi
  • Alireza Mozaffari
  • Abdolnaser Nazariani
urmia
چکیده [English]

Passing the taste in describing and evaluating the quality of a literary work and using literary criticism as a scientific reference for evaluating works is desirable, which is always followed by many theories of literary critics and critics.
Narratology seeks to analyze the system that governs narratives and to discover the relationship between the constructive elements of narrative. In this article, an attempt has been made to examine the narrative structure of the story of "Wiss and Ramin" in the position of one of the most prominent lyrical verse and analyze the narrative and the context in which the model of actors is based. The present research is descriptive-analytical and the sources used in it are documentary-library. The research results show that the high position of this verse in narrative literature is due to the proper functioning of the elements in narrative laws. The plot has a narrative structure and coherence and has four narrative forms that all of which serve the narrative.
Keywords: Narrative syntax, action pattern, plot, narrative, Grimas, Wiss and Ramin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative syntax
  • action pattern
  • Plot
  • Narrative
  • Grimas
  • Wiss and Ramin