سیمای معشوق در شعر محجوبه هروی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکترای دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22099/jba.2020.36009.3638

چکیده

وصف و ستایش معشوق و بیان ویژگی های او از ارکان اصلی شعر و ادب غنایی به شمار می آید؛ اما گاه به دلیل زندگی در جغرافیای خاص مانند: افغانستان، بنابر قواعد عرفی و سنت حاکم بر آن جامعه ، سخن گفتن از معشوق را برای بانوان شاعر و نویسنده محدود کرده است.
ولی تعدادی از شاعران و نویسندگان با گذر زمان و رشد فرهنگی جامعه توانسته اند قلم به دست بگیرند و احساسات زنانه ی خود درباره ی موضوعات مختلف از جمله معشوق را به تصویر کشند. در میان این شاعران و نویسندگان زن افغانستان «محجوبه هروی» از بانوان خویش قریحه و خوش ذوق قرن 14 هـ.ق است که معشوق را در دو هیئت سیمای ظاهری (رخسار، زلف، چشم و ...) و سیمای باطنی مثبت یا منفی (با وفا، بی وفا، مغرور، بد عهد و ...) نمایش می دهد و از هجران و عدم رسیدن به معشوق ناله سر می دهد.
نگارندگان برآنند تا با بررسی سیمای معشوق در دیوان این شاعر به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا، شاخصه های ظاهری و منش های باطنی معشوق از دیدگاه یک زن و در محیط اجتماعی خاص واکاوی نموده و موجبات آشنایی خوانندگان را با فرهنگ عشق در این ناحیه فراهم نمایند.
واژگان کلیدی: ادب غنایی، شعر افغانستان، محجوبه هروی، معشوق و ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The beloved image in the poetry of the Mirror of Heravi

نویسندگان [English]

  • abbas nikbakht 1
  • Alireza poudineh 2
1 Assistant Professor, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Describing and praising her lover and expressing her characteristics are the main pillars of poetry and rich literature, but sometimes because of living in a particular geography such as Afghanistan, she speaks for her lover according to the customs and traditions of that society. The poet and the writer are limited.
But over time, a number of poets and writers have been able to capture the pen and portray their feminine feelings on various subjects, including the beloved. Among these Afghan women poets and writers is "The Mirror of Heroes", a brilliant 14th century AH woman. Which depicts the beloved in two facets (facial, facial, eye, etc.) and positive or negative esoteric (with faithfulness, disbelief, arrogance, bad faith, etc.) And she whines about her frustration and failure to reach her lover.
The authors intend to explore the beloved in the poet's divan through library method and content analysis, to look at the beloved's esoteric characteristics and esoteric character from a woman's point of view in a specific social setting and to provide readers with a love for the culture in this area.
Keywords: richness, Afghan poetry, mahjoubeh heravi, beloved, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • richness
  • Afghan poetry
  • mahjoubeh heravi
  • Beloved