بررسی زمینه‌های فرهنگی و گفتمانی شکل‌گیری هویت در شعر عقاب خانلری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کردستان/ سنندج/ ایران

2 دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی

10.22099/jba.2020.35746.3612

چکیده

پیوند دانش‌های متعدد علوم انسانی با یکدیگر رویکردهای تلفیقی کارآمدی را در حوزه‌ی بینامتنیت طرح کرده است. مبحث هویت یکی از مقوله‌های مهمی است که پیوند اساسی با جامعه‌شناسی، نشانه‌شناسی فرهنگی، تحلیل گفتمان، انسان‌شناسی و حتی نقد ادبی دارد. پژوهش حاضر کوشیده است تا با رویکردی بینامتنی عناصر مشترک نشانه‌شناسی، گفتمانی و انسان‌شناسی را در پیوند با عنصر هویت به‌کار گیرد تا به بازنمایی هویت عقاب در شعر عقاب خانلری بپردازد. در این میان نظریه‌ی آلوده‌انگاری ژولیا کریستوا و مبحث «خود» و «دیگری» در حوزه‌ی نشانه‌شناسی فرهنگی به عنوان ابزار و پشتوانه‌‌های اصلی تفسیر، گزینش شده‌اند تا به بازنمایی فرایند شکل‌گیری هویت عقاب در تعامل و تضاد با فرهنگ بیگانه و رانه‌های آلوده بپردازد. نتایج تحقیق نشان داد که مرگ در ابتدای روایت به عنوان رانه‌ای آلوده، سوژه را به چاره‌جویی وامی‌دارد اما پس از تعامل با بیش‌فرهنگ (فرهنگ زاغ) و مشاهده‌ی رانه‌های آلوده اعم از محیط زندگی و خوراک زاغ، به هویت اجتماعی خود باز می‌گردد و با تلقی مرگ به عنوان امر مطلوب به طرد رانه‌های آلوده و ترک سرزمین بیگانه دست می‌زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural and discoursal background of identity formation in the “Eagle” by Natel Khanlari

نویسندگان [English]

  • Mansour Rahimi 1
  • Ahmad Parsa 2
1 Department of Persian Language and Literature, university of kurdistan, sanandaj, Iran
2 Department of persian language and literature, university of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The combination of different branches of humanities creates efficient integrated approaches in the intertextuality field. The identity issue is one of the important topics which is in a fundamental connection with sociology, cultural semiotics, discourse analysis, cultural anthropology and even literary criticism. This study employes the common elements of semiotics, discoursal and humanities through an integrated approach to the representation of eagle identity in the Eagle by Khanlari. The abjection theory of Julia Kristeva and “self” and “other” issues in the cultural semiotics are selected as the main tools to represent the identity formation of the eagle with interaction or contradiction with foreign culture and abjected drives. The findings of this research show that death at the beginning of the narration, as an abjected drive, impels the subject to seek a solution but by the interaction with nonculture (culture of magpie) and observation of abjected drives like living environment and food of magpie returns to his social identity. Supposed death as a desirable fair causes him to reject abjected drives and leave the foreign land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poem of Eagle
  • Khanlari
  • Identity
  • Cultural Semiotics
  • intertextuality