بررسی ترجمة انگلیسی غزلی از حافظ بر پایة برداشت درست از متن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

10.22099/jba.2020.37274.3770

چکیده

مترجمان بسیاری شعر حافظ را به زبان انگلیسی ترجمه کردهاند. در ترجمة شعر حافظ دو نکتة بسیار مهم وجود دارد؛ نخست ضرورت فهم دقیق شعر حافظ است و دیگر ضرورت آگاهی دقیق و عمیق از واژگان، تعابیر، اصطلاحات و ساختار زبان مقصد. هراندازه که مترجم با زبان مبدأ و مقصد آشنایی داشته‌باشد، زبان شعر و ادب در هر زمان و در هر فرهنگ به عنوان یک مؤلّفة کاملاً مستقل نیازمند تخصّص و مهارت است. در پژوهشِ حاضر یکی از غزل‌های حافظ با مطلعِ «مزرع سبز فلک دیدم و داسِ مه نو...» در پنج ترجمة انگلیسی از مترجمان فارسیزبان، یعنی شهریار شهریاری و عبّاس آریان‌پور و انگلیسیزبان، یعنی ویلبرفورس کلارک، پل اسمیت، رابرت بلای و لئونارد لویسون به صورت همزمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاست. در این پژوهش از نظریة آنتوان برمن برای تحلیل ترجمهها بهرهبرده و با استفاده از نظریة تحریف‌های معمول در ترجمة متون ادبی، ترجمهها مورد نقد و تحلیل قرار داده شدهاست. اگر چه تصوّر غالب این است که مترجمان فارسیزبان فهم بهتری از شعر حافظ دارند، امّا پس از بررسی و تحلیل ترجمههای این مترجمان، عیوب ترجمة آن‌ها که ناشی از دانش ناقص ادبی و اطّلاعات ناکافی آنها از زبان هنری حافظ بود، آشکار شد. مترجمانِ انگلیسیزبان اغلب به متنِ مبدأ پایبندتر بودهاند، امّا گاهی تلاش کردهاند با جایگزین کردن برخی مؤلفه‌ها شعر حافظ را به فرهنگِ زبانِ مقصد نزدیکتر کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of English Translations of a Hafez's Ghazal based on accurate understanding of the poem

نویسنده [English]

  • shirin razmjo
Assistant Professor in ///urmia University
چکیده [English]

Translating Hafez's poems into English language has attracted myriad of translators. However, in translating Hafez's poems, there are two important points translators have to take into account: the need for an accurate understanding of the poems, and the need for a thorough and in-depth knowledge of the words, expressions and structure of the target language used. Even if the translator is familiar with both the source and target language, the language of poetry and literature in any culture has always demanded the translator to have special expertise. In the present study, one of Hafez's Ghazals, openning with "I saw a green field and..." has been selected to compare the translations carried out by Persian and English-speaking translators, namely Shahriyar Shahriari, Abbas Arianpour, Wilberforce Clarke, Paul Smith, Robert Bly and Leonard Lewisohn. Following Berman's translation model, the present study has sought to analyze the translations to see if any deviations happened during the course of translation. Although the prevailing view is that Persian translators must have a better understanding of Hafez's poetry, after examining the translations of these translators, it is found that they, despite their language, have had some flaws in translation, mainly due to their imperfect literary knowledge and insufficient understanding of Hafez's poetic language. English-speaking translators, on the other hand, have often been more adherent to the source text, but in translating the poems, they tend to substitute some of the poetic components, revealing their inclinations toward the culture of the target language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antoine Bremen
  • Translation of Hafez's poem
  • English-speaking Translators
  • Persian-speaking Translators
  • Translation Criticism