تحلیل لوگوس (زبان) در مثنوی و غزلیات شمس با رویکرد هستی‌شناسانة هایدگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

10.22099/jba.2020.36712.3712

چکیده

هستی و وجود راهبر اصلی مباحث فلسفی در آرای هستی‌شناسی مارتین هایدگر است. وقتی هایدگر از لوگوس سخن می‌گوید، در حقیقت در پی یافتن راهی برای نائل شدن به دریافت حقیقت هستی و وجود است. جهت حصول به این امر، هایدگر در طرح بحث خود از لوگوس در پیوند با امر حقیقی، لوگوس را در ساحاتی چون: لوگوس به مثابه‌ی "سخن گفتن"، لوگوس به مثابه‌ی "صدق‌وکذب" (آشکارگی و پوشانندگی)، لوگوس به مثابه‌ی بازتاب‌دهنده، و....مورد بررسی قرار می‌دهد. نکته اینجاست وقتی که در پرتو چنین تلقی از لوگوس در اندیشة هایدگر، به خوانش مثنوی و غزلیات شمس می‌پردازیم، تحقق عینی وجوه مختلف لوگوس(زبان) را به نحو تامل برانگیزی در اشعار مولانا مشاهده می کنیم. چنان که گاهی به دو وجه آشکارگی و پوشانندگی لوگوس(زبان) توجه نشان می‌دهد و در مواقعی زبان را به مثابه‌ی امری پوشاننده فرض می‌کند و گاه آن را به غبار و حجاب نیز تشبیه می‌نماید و نیز در ابیاتی، بر این نکته اصرار می‌ورزد که زبان، در توصیفِ حقیقت ِ هستی، ناقص و نارسان است و توانایی بازتاب حقیقت را ندارد. نوشتار حاضر، طرح و تحلیل چگونگی این فرآیند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Logos (Language) Analysis in Mathnawi and Shams' Ghazaliat with Heidegger's Ontological Approach

نویسندگان [English]

  • farzad baloo 1
  • reza rezapour 2
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Mazandaran
2 Masters student
چکیده [English]

Existence and being are the main driver of philosophical discussions in Martin Heidegger's ontology. When Heidegger talks about Logos, In fact, it seeks to find a way to attain the truth of existence and being. To achieve this, Heidegger in his discussion of the Logos in relation to the truth, puts the Logos in areas such as: Logos as "speaking", Logos as truth and falsehood (incomplete and inadequate). , Logos as a reflector, etc. The point here is that in light of such a conception of Logos in Heidegger's thought, we read Shams' Masnavi and Ghazals. The objective realization of the various aspects of the Logos is strikingly reflected in Rumi's poems. As it sometimes points to the two aspects of disclosure and concealment of logos And at times he regards language as a veil, sometimes even as dust and veil And also in the verses, he insists that language is incomplete and inadequate in describing the truth of being. And it is not capable of reflecting the truth. The present article will outline and analyze how this process is going.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • Shams' Ghazaliat
  • Logos
  • Masnavi
  • Rumi
  • Heidegger