جایگاه و کارکرد شعر و اندیشه سعدی در نظام فکری شهیدمطهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

10.22099/jba.2020.36196.3659

چکیده

جایگاه و کارکرد شعر و اندیشه سعدی در نظام فکری شهیدمطهری
چکیده:
فعالیت‌های ادبی شهیدمرتضی مطهری را غالباً در پیوند با حافظ-تماشاگه راز، آیینه جام و عرفان حافظ- می‌شناسند و بر همین‌مبنا تحقیقات صورت گرفته غالباً به جایگاه حافظ در نظام فکری وی معطوف است. اما تعمق در سایر آثار نمودار توجه ویژه شهیدمطهری به بزرگان زبان و ادبیات فارسی و به‌صورت اخص سعدی شیرازی است. مطالعه برداشت‌های شهیدمطهری از سعدی و نیز کارکرد آثار سعدی در گفتمان شهیدمطهری مسئله اصلی تحقیق حاضراست. بدین منظور آثار غیر ادبی شهیدمطهری که در نگاه نخست پیوند ضعیفی با ادبیات فارسی برقرار می‌کند، به صورت دقیق مورد بررسی محتوایی قرار گرفته است؛ نتایج نشان می‌دهد که استادمطهری در اثنای جدی‌ترین و بنیادی‌ترین مباحث سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک، از شعر و اندیشه سعدی شیرازی استفاد کرده‌است و از این منظر متعاقباً جایگاه و نقش سعدی شیرازی در متن و بطن یکی از برجسته‌ترین جریانات سیاسی-اجتماعی معاصر مشخص می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place and Function of Sa'di's Poetry and Thought in morteza Motahari's Intellectual System

نویسندگان [English]

  • jafar fasaei 1
  • najme dorri 2
1 literature, human siense. hormozgan. bandarabbas. iran
2 Faculty member of Tarbiatmodarres, Tehran
چکیده [English]

The Place and Function of Sa'di's Poetry and Thought in morteza Motahari's Intellectual System
Abstract:
Martyr Morteza Motahari's literary activities are often associated with Hafiz - The Watcher of the Secret,
the Mirror of the Cup, and Hafiz's Mysticism - and accordingly research has often focused on Hafez's place in his intellectual system. But contemplation of other works of the diagram is a special attention of the martyrs of the Persian language and literature, especially Saadi Shirazi. Studying morteza Motaharis Implications of Saadi and the Functioning of Saadi's Works in morteza Motaharis Discourse. For this purpose, the non-literary works of Shahid Motahhari, who at first glance have nothing to do with Persian literature, have been studied. The results show that among the most serious and fundamental political, social and ideological issues, Motahhari has used Saadi Shirazi's poetry and thought. Saadi's role is also identified within one of the most important contemporary social-political currents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "morteza Motahari"
  • "Persian Literature"
  • "Saadi"
  • Bostan"
  • "Golestan"
  • "Ideology"