دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، بهار 1399 
8. نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب

صفحه 176-204

فرهاد کرمی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ محسن ذوالفقاری