دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-208 
1. بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس

صفحه 1-28

سعید حسام پور؛ سیدفرشید سادات شریفی


2. مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

صفحه 29-52

زهرا ریاحی زمین؛ سید فضل اله میرقادری؛ احمدنور وحیدی