دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1392 
1. فراهنجاری نحوی در دیوان شمس تبریزی

صفحه 1-22

خدابخش اسدالهی؛ منصور علیزاده بیگدیلو


3. تاثیر جنسیت بر زبان زنان معاصر

صفحه 45-70

قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک