دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1392 
2. موتیف آیینه در دیوان خاقانی

صفحه 17-40

محمد بهنام فر؛ زهرا دلپذیر


7. قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

صفحه 135-150

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا کوثری