دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1393 
4. عناصر شریعت دوگانه ی شاعری انوری

صفحه 73-92

هادی جوادی امام زاده؛ محمد امیر عبیدی نیا