دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1393 
3. تحلیل ژرف‌ساخت گونه ی عشق و پیوند در حماسه

صفحه 47-80

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان


5. بررسی مقوله ی قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت.

صفحه 107-126

سیده سمانه صالحی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی


8. روانشناسی جنگ در شاهنامه

صفحه 171-192

خیراله محمودی؛ آزاده کرمی