دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1394 
1. نوع ادبی سوگندنامه

صفحه 1-24

علی اکبر احمدی دارانی


3. همگونی‌های فکری حافظ و عبید زاکانی

صفحه 51-72

فاطمه پاسالاری؛ محمد حسین نیکدار اصل