دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395 
1. بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

صفحه 1-24

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه


3. شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

صفحه 41-62

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


9. تحلیل و رمز گشایی ارتباطات غیر کلامی در بوستان سعدی

صفحه 181-210

محمدحسین نیکداراصل؛ محمدهادی احمدیانی پی