دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1395 
6. نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق‌الطیر عطار بر اساس نظریه‌ی راجرز

صفحه 95-112

بیژن ظهیری ناو؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ زهرا محمد حسنی صغیری