دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1396 
4. مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی‌کدکنی

صفحه 67-86

عظیم جباره ناصرو؛ رقیه (پریچهر) کوهنورد