دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1396 
3.  همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف

صفحه 39-56

محسن پورمختار؛ منوچهر فروزنده فرد