دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1391 
1. هنجارگریزی در شعر هوشنگ ایرانی

صفحه 1-22

غلامرضا پیروز؛ حسین حسن پور؛ مراد اسماعیلی


2. مرثیه شهر در شعر فارسی و عربی

صفحه 23-42

محمود حیدری؛ فاطمه تقی زاده


4. تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی

صفحه 65-86

هاشم صادقی محسن آبادی؛ محمدجعفر یاحقی


8. اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه

صفحه 147-171

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی