دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-200 
10. ولایت در نگاه راز شیرازی

صفحه 197-222

محمدیوسف نیری؛ عباس مرادی