دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-224 
9. نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی)

صفحه 173-199

علی اصغر میرباقری فرد؛ سیدمرتضی هاشمی؛ حکمت اله صفری