دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-224 
3. ایهام تناسب در قصاید خاقانی

صفحه 45-66

علی حیدری؛ اعظم فروغی پویا


4. بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه

صفحه 67-78

سیدمحمد رضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی؛ سلمان محمودی