دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، زمستان 1397 
4. تجلی آیین دادخواهی در ادب فارسی

صفحه 70-88

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مریم یاراحمدی


9. نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی

صفحه 181-198

علی نظر نظری تاویرانی؛ سید احمد پارسا