دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1397 
2. بررسی ابیاتی نویافته از رودکی در فرهنگی ناشناخته

صفحه 17-44

نصرالله امامی؛ مژگان شیرمحمدی؛ سجاد دهقان


5. کانونی سازی در اشعار روایی نیما یوشیج

صفحه 93-108

فائزه عرب یوسف آبادی؛ زهرا داور


7. پارادوکس محتوایی در شعر فارسی

صفحه 129-152

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر