دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1389 
6. نقد مکتبی داستانهای صادق هدایت

صفحه 143-178

مهدی شریفیان؛ کیومرث رحمانی


8. شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهری

صفحه 201-221

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد