دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1389 
1. رابطه‌ی تجلّی با محبّت و معرفت

صفحه 1-27

نصراله امامی؛ محمد غلامرضایی؛ عبدالمجید محققی


6. فهمی از رندی‌های حافظ

صفحه 127-146

جهاندوست سبزعلی پور


9. خویشکاری‌های مشترک فلز و آب و آتش در اساطیر و باورهای ایرانی

صفحه 191-210

ناصر نیکوبخت؛ هیبت اله اکبری ندمانی؛ حسین محمدی