دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1389 
7. از کتابت تا وزارت

صفحه 157-172

جمشید مظاهری؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اکبر احمدی دارانی