دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1388 
4. روایتی دیگر از برزونامه

صفحه 69-101

سعید حسام پور؛ عظیم جباره ناصرو