دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1398 
9. تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

صفحه 175-196

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی