دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تابستان 1398 
3. نقد و تحلیل تعاریف«حُسن طلب» همراه با دریافتی تازه از آن

صفحه 53-76

منوچهر تشکری؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


4. توبه و تطهیر گفتمانی در خیامیّت پیشامدرن

صفحه 77-100

نقی(سینا) جهان دیده کودهی؛ علیرضا نیکویی


6. سبک شناسی گفتمان راوی در بوستان سعدی

صفحه 123-140

مهدی شریفیان؛ سید شهاب الدین حسینی


8. مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث

صفحه 31-50

یحیی طالبیان؛ عباسعلی وفایی؛ حمید عبدللهیان؛ علی اصغر باقری