دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1398 
3. رمزگشایی از مضمون شکار در هفت‌پیکر بر اساس رویکرد اسطوره‌شناختی

صفحه 43-62

حمید غلامی؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی؛ حسن حیدری


4. بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

صفحه 63-88

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


7. تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

صفحه 129-148

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی