تجلی آیین دادخواهی در ادب فارسی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 70-88

10.22099/jba.2018.23854.2523

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مریم یاراحمدی


شعر عرفانی و صوفیانه در دوره مشروطیت

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 71-98

10.22099/jba.2013.955

احمد رضی؛ هادی قلی زاده


مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 71-92

10.22099/jba.2014.1629

اکبر شامیان؛ عبدالرحیم حقدادی؛ زلیخا حاجی پور


جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 71-104

10.22099/jba.2017.3765

سعاد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده


خاستگاه و ردّ پای دیو و اهریمن در ادب کهن فارسی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 73-99

10.22099/jba.2012.229

حمیرا زمردی؛ زهرا نظری


عناصر شریعت دوگانه ی شاعری انوری

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 73-92

10.22099/jba.2014.2118

هادی جوادی امام زاده؛ محمد امیر عبیدی نیا


واکاوی شخصیت فرهاد، در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 73-90

10.22099/jba.2015.2567

جواد دهقانیان؛ یاسر فراشاهی نژاد


نمادشناسی حکایت «بوف و زاغ» کلیله و دمنه بر پایه¬ی اساطیر ایران و هند

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 75-97

10.22099/jba.2012.290

فرانک جهانگرد؛ مصطفی صدیقی؛ طیبه گلستان


کارکرد زبان و گفت وگو در حکایات اسرارنامه عطار

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 75-100

10.22099/jba.2020.32259.3282

عباس باقری؛ محمد مهدی پور؛ ابراهیم رنجبر؛ اسدالله واحد


جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 77-102

10.22099/jba.2012.272

علیرضا طاهری؛ زینب یدملت


دیالکتیک شکل و محتوا در شعر «زمستان» اخوان ثالث

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 77-98

10.22099/jba.2012.459

محمد خسروی شکیب؛ مجتبی جوادی نیا


توبه و تطهیر گفتمانی در خیامیّت پیشامدرن

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 77-100

10.22099/jba.2018.28540.2931

نقی(سینا) جهان دیده کودهی؛ علیرضا نیکویی


ارتباط برون‌متنی و درون‌متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 79-97

10.22099/jba.2012.299

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ مهدی دهرامی


نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبان شناسی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 84-117

10.22099/jba.2019.31867.3250

مسعود دهقان؛ بهناز وهابیان


معانی القایی شعر «نشانی» بر پایه‌ی هم‌نشینی نشانه‌ها

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 85-106

10.22099/jba.2016.3568

سعید حسام پور؛ عبدالرضا سعیدی