تعداد مقالات: 483
176. خاستگاه و ردّ پای دیو و اهریمن در ادب کهن فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 73-99

10.22099/jba.2012.229

حمیرا زمردی؛ زهرا نظری


177. عناصر شریعت دوگانه ی شاعری انوری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-92

10.22099/jba.2014.2118

هادی جوادی امام زاده؛ محمد امیر عبیدی نیا


178. واکاوی شخصیت فرهاد، در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-90

10.22099/jba.2015.2567

جواد دهقانیان؛ یاسر فراشاهی نژاد


179. بررسی تطبیقی وجوه نوستالژی در دو بومی‌سرودة « آدورون»1 و « مِشِی نازی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 73-96

10.22099/jba.2017.3946

نجمه دری؛ فرامرز خجسته؛ احمد حاجبی


181. نمادشناسی حکایت «بوف و زاغ» کلیله و دمنه بر پایه¬ی اساطیر ایران و هند

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 75-97

10.22099/jba.2012.290

فرانک جهانگرد؛ مصطفی صدیقی؛ طیبه گلستان


183. کارکرد زبان و گفت وگو در حکایات اسرارنامه عطار

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 75-100

10.22099/jba.2020.32259.3282

عباس باقری؛ محمد مهدی پور؛ ابراهیم رنجبر؛ اسدالله واحد


184. جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-102

10.22099/jba.2012.272

علیرضا طاهری؛ زینب یدملت


185. دیالکتیک شکل و محتوا در شعر «زمستان» اخوان ثالث

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-98

10.22099/jba.2012.459

محمد خسروی شکیب؛ مجتبی جوادی نیا


186. نقدی بر تصحیح اشعار تاریخ ذوالقرنین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 77-96

10.22099/jba.2016.3174

بهرام شعبانی


187. توبه و تطهیر گفتمانی در خیامیّت پیشامدرن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-100

10.22099/jba.2018.28540.2931

نقی(سینا) جهان دیده کودهی؛ علیرضا نیکویی


188. ارتباط برون‌متنی و درون‌متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 79-97

10.22099/jba.2012.299

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ مهدی دهرامی


192. نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبان شناسی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 84-117

10.22099/jba.2019.31867.3250

مسعود دهقان؛ بهناز وهابیان


193. معانی القایی شعر «نشانی» بر پایه‌ی هم‌نشینی نشانه‌ها

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 85-106

10.22099/jba.2016.3568

سعید حسام پور؛ عبدالرضا سعیدی


197. بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته‌های روان‌تحلیل‌گری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 91-119

10.22099/jba.2012.308

فاتح رحمانی؛ محمدهادی مرادی؛ فرزین رضایی


199. ‌بازشناسی ستی‌نامه‌ها و ‌ستی‌واره‌های منظوم فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22099/jba.2021.37517.3798

محسن محجوبی؛ محمد هادی خالق زاده