آشنایی¬زدایی و فراهنجاریِ معنایی در غزلیّات مولوی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-20

10.22099/jba.2012.226

خدابخش اسدالهی؛ منصور علی زاده بیگدیلو


«انتهای غایت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 1-26

10.22099/jba.2012.269

محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آبادی


حافظ‌- نامه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-24

10.22099/jba.2012.278

علی اکبر احمدی دارانی؛ اکرم هراتیان


رابطه‌ی تجلّی با محبّت و معرفت

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 1-27

10.22099/jba.2012.296

نصراله امامی؛ محمد غلامرضایی؛ عبدالمجید محققی


نماد و جایگاه آن در بلاغت فارسی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-30

10.22099/jba.2012.315

حسین آقاحسینی؛ اشرف خسروی


تحلیل رمزشناختی داستان «شیخ صنعان»

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-22

10.22099/jba.2012.456

محمدعلی آتش سودا


هنجارگریزی در شعر هوشنگ ایرانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-22

10.22099/jba.2012.475

غلامرضا پیروز؛ حسین حسن پور؛ مراد اسماعیلی


دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-15

10.22099/jba.2013.542

نصراله امامی؛ محمدرضا صالحی؛ نوشین مالگرد


تشابهات صوری ادبیات سوررئالیستی درتذکرﺓ الاولیای عطار

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-18

10.22099/jba.2012.594

مریم خلیلی جهان تیغ؛ فاطمه تیموری فتحی


فراهنجاری نحوی در دیوان شمس تبریزی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-22

10.22099/jba.2013.1458

خدابخش اسدالهی؛ منصور علیزاده بیگدیلو


بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-28

10.22099/jba.2013.1543

سعید حسام پور؛ سیدفرشید سادات شریفی


نقشی در خیال اقتضای حال نشانه ها در شعر حافظ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-26

10.22099/jba.2014.1573

حسین آقاحسینی؛ راضیه حجتی زاده


بررسی نام های معشوق در غزل

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-20

10.22099/jba.2014.2116

زهره احمدی پور اناری


فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاکْ دیو

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-28

10.22099/jba.2015.2489

حمیدرضا اردستانی رستمی


نوع ادبی سوگندنامه

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-24

10.22099/jba.2015.2575

علی اکبر احمدی دارانی


بررسی و تحلیل منظومة مانلی نیمایوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20

10.22099/jba.2016.2966

نصرالله امامی؛ منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ آسیه کشاورز مویدی