نویسنده = محمدرضا امینی
قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 135-150

10.22099/jba.2014.1646

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا کوثری


بررسی جنبه های حماسی در شعر نیما

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 17-38

10.22099/jba.2013.485

محمدرضا امینی؛ کاظم رحیمی نژاد