نویسنده = کاووس حسن لی
تهدید، نمودی از قدرت در سخن حافظ!

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 107-134

10.22099/jba.2023.46704.4358

امیر مهرابی؛ کاووس حسن لی


بررسی محورهای اصلی و شیوه‌ی گسترش روایت در کلیدر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 91-105

10.22099/jba.2012.350

کاووس حسن لی؛ ساناز مجرد