نویسنده = حسین آقاحسینی
سیر تحوّل «تشبیب» در شعر سبک‌های خراسانی و عراقی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 117-138

10.22099/jba.2019.32918.3331

الهام حسینی سده؛ حسین آقاحسینی؛ سعید شفیعیون


جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-22

10.22099/jba.2018.26662.2786

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-26

10.22099/jba.2016.3523

حسین آقاحسینی؛ آزاده پوده


جابه‎‌جایی ضمیر شخصی متصل در شعرِ معاصر

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 105-124

10.22099/jba.2015.2580

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی دهاقانی؛ مرتضی هاشمی باباحیدری


نقشی در خیال اقتضای حال نشانه ها در شعر حافظ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-26

10.22099/jba.2014.1573

حسین آقاحسینی؛ راضیه حجتی زاده


نماد و جایگاه آن در بلاغت فارسی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-30

10.22099/jba.2012.315

حسین آقاحسینی؛ اشرف خسروی