نویسنده = بیژن ظهیری ناو
نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق‌الطیر عطار بر اساس نظریه‌ی راجرز

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 95-112

10.22099/jba.2016.3675

بیژن ظهیری ناو؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ زهرا محمد حسنی صغیری


بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 61-82

10.22099/jba.2016.3526

خدابخش اسداللهی؛ بنت الهدی خرم آبادی؛ بیژن ظهیری ناو


مبانی جمال شناسی از دیدگاه سعدی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 135-156

10.22099/jba.2015.2577

بی‍‍ژن ظهیری ناو