نویسنده = عبدالله حسن زاده میرعلی
تجلی عارفانه‌ی طب و تزکیه در دیوان شمس

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 255-284

10.22099/jba.2021.39930.3987

خدیجه سادات طباطبایی؛ سید حسن طباطبایی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


تحلیل قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی و جلوه‌های بومی زبان در غزل معاصر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 25-46

10.22099/jba.2019.30457.3116

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ یدالله شکری؛ جواد جعفری نسب