کلیدواژه‌ها = تاریخ
بررسی چرایی و چگونگی ضد هنجار زبانی- اخلاقی در شعر بازگشت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 105-128

10.22099/jba.2018.29244.2997

مریم محمودی نوسر؛ قدسیه رضوانیان


بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 175-192

10.22099/jba.2017.23614.2503

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد


بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2016.3538

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه