کلیدواژه‌ها = هویت
تحلیل کارکردهای هویتی زبان در اشعار مدحی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-22

10.22099/jba.2021.39346.3943

محسن اکبری زاده (بتلاب اکبرآبادی)


جستجوی انگاره خانه در آثار «سهراب سپهری» بر مبنای پدیدارشناسی تخیل «گاستون باشلار»

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-25

10.22099/jba.2019.30640.3139

زیبا پریشانی؛ مجید سرمدی؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی