کلیدواژه‌ها = فروغ فرخزاد
معانی ثانوی جملات پرسشی در اشعار فروغ فرخزاد «با تأمل بر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22099/jba.2024.48083.4433

زری خدائی؛ مهری تلخابی؛ حیدر حسنلو؛ حسین آریان


تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 175-196

10.22099/jba.2018.27978.2882

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی