کلیدواژه‌ها = روایت
تلاش برای ترسیم الگوی ارتباط روایی در مثنوی‌های بیدل

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 243-263

10.22099/jba.2019.32330.3286

محمّدسعید میرزائی؛ مریم صالحی نیا


نقش تشبیه در خوشه خوشه کردن حکایتهای تمثیلی دفتر سوم مثنوی معنوی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 264-289

10.22099/jba.2019.32467.3298

عبداله واثق عباسی؛ محمد چهارمحالی؛ حسین صادقی


بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 61-82

10.22099/jba.2016.3526

خدابخش اسداللهی؛ بنت الهدی خرم آبادی؛ بیژن ظهیری ناو


بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2016.3538

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه