کلیدواژه‌ها = روایت
بررسی و تحلیل زبان گفت‌و‌گو در کولی واره‌های سیمین بهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22099/jba.2024.49076.4480

منوچهر تشکری؛ صدیقه پاک ضمیر


گوتیسم و روایتِ گوتیک در شعر نصرت رحمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22099/jba.2024.48624.4460

عباس باقی نژاد؛ برات محمدی


تلاش برای ترسیم الگوی ارتباط روایی در مثنوی‌های بیدل

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 243-263

10.22099/jba.2019.32330.3286

محمّدسعید میرزائی؛ مریم صالحی نیا


نقش تشبیه در خوشه خوشه کردن حکایتهای تمثیلی دفتر سوم مثنوی معنوی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 264-289

10.22099/jba.2019.32467.3298

عبداله واثق عباسی؛ محمد چهارمحالی؛ حسین صادقی


بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 61-82

10.22099/jba.2016.3526

خدابخش اسداللهی؛ بنت الهدی خرم آبادی؛ بیژن ظهیری ناو


بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2016.3538

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه