کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: تصحیح
ضرورت تصحیح دیوان فلکی شروانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 135-158

10.22099/jba.2019.34079.3437

مجتبی عبدالهی؛ محمد پارسانسب؛ محمود عابدی


مقاله کوتاه: تصحیح و توضیح یک بیت از دیوان رودکی سمرقندی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 295-306

10.22099/jba.2019.33075.3335

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان