کلیدواژه‌ها = زبان‏ شعر . عنصـری . فرخـی. منوچهـری . ناصرخســرو . هنجارگریزی نحوی
گونه ‏هایی از هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 179-206

10.22099/jba.2012.294

مرتضی محسنی؛ مهدی صراحتی جویباری