کلیدواژه‌ها = مثنوی معنوی
شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-62

10.22099/jba.2016.3145

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 83-102

10.22099/jba.2013.596

نجمه طاهری ماه زمینی؛ احمد امیری خراسانی