موضوعات = متون نظم
تحلیل ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی همراه با نقد شروح پیشین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 113-136

10.22099/jba.2018.26286.2757

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 181-198

10.22099/jba.2018.26512.2771

علی نظر نظری تاویرانی؛ سید احمد پارسا


مقایسه‌ی صورت و معنا در غرلیات خواجوی کرمانی و جلال‌الدین عضد

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 69-94

10.22099/jba.2017.25619.2691

طالب شچاعی؛ محمد امیرl عبیدی نیا؛ اکبر صیادکوه


کانونی سازی در اشعار روایی نیما یوشیج

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 93-108

10.22099/jba.2017.25123.2639

فائزه عرب یوسف آبادی؛ زهرا داور


مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی‌کدکنی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 67-86

10.22099/jba.2017.3971

عظیم جباره ناصرو؛ رقیه (پریچهر) کوهنورد


نگاهی به تصحیح منظومة همای و همایون به اهتمام کمال عینی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 167-182

10.22099/jba.2017.4038

محمدمهدی معلمی؛ مرتضی رزاقپور


کارکردهای هنری ردیف دردیوان عطارنیشابوری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 145-168

10.22099/jba.2016.3890

فاطمه مدرسی؛ اله یار افراخته


عطای کثیر؛ شرح بیتی از حافظ

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 21-30

10.22099/jba.2016.3704

محمدرضا اکرمی


بررسی نه رباعی خیامانه‌ی عطار

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 151-170

10.22099/jba.2016.3505

طه صادری؛ اسدالله واحد


ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 25-40

10.22099/jba.2016.3143

نصرالله امامی؛ بهمن رضایی


مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


نوع ادبی سوگندنامه

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-24

10.22099/jba.2015.2575

علی اکبر احمدی دارانی


واکاوی شخصیت فرهاد، در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 73-90

10.22099/jba.2015.2567

جواد دهقانیان؛ یاسر فراشاهی نژاد