موضوعات = ادبیات قدیم
بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 45-72

10.22099/jba.2014.2036

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 93-114

10.22099/jba.2014.1644

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور


بازخوانش بینامتنی منظومة «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخگرایی نو

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 161-188

10.22099/jba.2014.1676

سید علی قاسم زاده؛ آسیه ذبیح نیا؛ حسین بردخونی


موتیف آیینه در دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-40

10.22099/jba.2014.1553

محمد بهنام فر؛ زهرا دلپذیر


جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 67-90

10.22099/jba.2014.1473

علی حیدری؛ مهرنوش دژم